Invocation for SY 2020-2021

“Like Mary, the first disciple, give us a listening heart that gladly does whatever He tells us”.

“Katulad ni Maria, ang unang alagad, pagkalooban Niyo kami ng isang pusong marunong
makinig at buong galak na tumatalima sa anumang nais Niyang ipagawa sa amin”.

“Como a Maria, la primera discípula, danos un corazón que escucha y acoge para hacer lo que
Él nos diga”.

READ MORE NEWS & EVENTS