SAINT PEDRO POVEDA COLLEGE
      ...leading through commitment, innovation and service
 
 
The President's Desk

MENSAHE PARA SA MGA MAGTATAPOS 2015
High School Graduation

By Dr. Azucena L. Camagan
March 25, 2015


Maligayang bati sa inyong magsisipagtapos ngayong araw na ito sa Poveda. Ngayon, ganap na kayong mga alunnae ng paaralang ito.

Alam kong sabik na sabik na kayong simulan ang panibagong kabanata ng inyong buhay. Ang inyong hinanarap ay nag-aalay ng maraming pagkakataon at iba't ibang hamon na makapagpapalitaw ng tunay at dalisay ninyong kagandahan. Hawak ninyo ang isang mahusay na edukasyon na tinanggap ninyo dito sa Poveda, na siyang magsisilbing pundasyon para sa isang matagumpay at makabuluhang hinaharap. Pakiusap, huwag sana ninyong aksayahin ang mga natutunan ninyo dito sa ating eskwelahan; bagkus, pagyamanin ninyo at higit na patibayin ang mga Povedan core values na isinabuhay ninyo bilang mag-aaral ng Poveda. Malaki ang tiwala ko na hindi ninyo sasayangin ang mga itinuro sa inyo ng inyong mga magulang, mga guro at ng buong komunidad ng Poveda…silang lahat na sa malaki man o maliit na paraan ay nakaambag sa pagpapalaki at paghubog sa inyong pagkatao.

Hinihimok ko kayong maging mas bukas at matapang upang harapin ang lahat na pagsubok ng buhay nang sa gano'y mapabuti ninyo ang ating bansa na higit pa sa nararapat. Si Santo Pedro Poveda mismo ang siyang nagsabi: "O kabataan, makapangyarihang sandata, mapagtatagumpayan ninyo ang mundo, walang labis, walang kulang." Kaya mga minamahal kong Povedan, taglay ninyo ang pangalang Poveda, sana nama'y maging karapatdapat kayo sa pangalang iyan. "magsimula kayo sa pamamagitan ng paggawa." Ganyan ang halimbawang ipinamana ni Santo Pedro Poveda sa ating lahat, isang buhay na puno ng pagmamahal at paglilingkod sa kapwa.

Pinagpala kayo ng Diyos at ginantimpalaan ng maraming kakayahan at kagalingan at karanasan. Gamitin ninyo ang mga ito upang maghasik ng kabutihan, kadakilaan at kabanalan sa mundo nang sa ganun, maipahayag ninyo ang kagandahan at kabutihan ng ating Diyos.

Sa inyong lahat na magsisipagtapos sa araw na ito, muli, isang taos-puso at maligayang bati! 
 

EDSA corner P. Poveda St., Quezon City, Philippines      Tel.: +632 631 8756 to 58
© 2015 SAINT PEDRO POVEDA COLLEGE ALL RIGHTS RESERVED